Bức thư  em mới viết
Chẳng làm anh hãi hùng
“Em không yêu anh nữa”?
Nhưng thư dài vô cùng

Mười hai trang chữ bé
Một bản thảo tuyệt hay
Không ai viết như thế
Khi người ta chia tay.

(Chưa rõ người dịch và nguyên bản tiếng Đức)