Bra-AjeA_li di

Tình yêu là một con vật quái dị: Để nó đói khát thì nó sống, cho nó no nê thì nó chết .
-ALFRED DE MUSSET-